جستجو در مقالات آموزشی

دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر

چنانچه از نرم افزار حسابداری حسابگر به صورت چند شرکتی استفاده می‌کنید با امکان دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر، می‌توانید اطلاعات یک شرکت مانند انواع فاکتورها (خرید، فروش، رسید، حواله و…)، اسناد حسابداری، حساب‌ها و کالاها را در شرکت دیگر دریافت کنید.

برای دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر از مسیر پرونده > دریافت اطلاعات از شرکتهای دیگر را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب فرم دریافت اطلاعات از شرکتهای دیگر در حسابگر

مسیر انتخاب فرم دریافت اطلاعات از شرکتهای دیگر

ابتدا پنجره تایید صلاحیت توسط سیستم نمایش داده می‌شود که در این قسمت باید نام کاربری و رمز ورود مدیر سیستم را وارد نمایید سپس بر روی دکمه تایید کلیک کنید. به طور پیش فرض، نام کاربری admin و رمز ورود ۷۷۷۷۷۷ است.

فرم تایید صلاحیت در نرم افزار حسابگر

تایید صلاحیت

در فرم باز شده در قسمت شرکت بر روی دکمه ذره بین کلیک کنید و شرکتی را که می‌خواهید اطلاعات مورد نظر را از آن دریافت نمایید را انتخاب سپس در قسمت دوره مالی، دوره مالی مورد نظر را تعیین کنید.

انتخاب نام شرکت و تعیین دوره مالی آن در فرم دریافت اطلاعات از شرکتهای دیگر

انتخاب نام شرکت و تعیین دوره مالی آن

در فرم دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر گزینه‌های مختلفی برای دریافت اطلاعات وجود دارند که در ادامه هر زبانه به تفصیل توضیح داده می‌شود.
 

۱- دریافت اسناد

در زبانه دریافت اسناد می‌توانید اسناد مورد نظر را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “با شماره خودش” را فعال کنید، اسناد در صورت امکان با شماره‌های ذخیره شده در شرکت مبدا دریافت می‌شوند.

نکته: توجه داشته باشید که در هنگام دریافت اسناد، فقط سند دریافت می‌شود و اطلاعات مرتبط با اسناد دریافت نمی‌شود. به عنوان مثال چنانچه سند از روی چک یا فاکتور صادر شده باشد، چک‌ها و فاکتورهای مربوط به اسناد دریافت نمی‌شوند.

زبانه دریافت اسناد از شرکتهای دیگر در حسابگر

زبانه دریافت اسناد از شرکتهای دیگر

در صورتی که تیک پارامتر “شماره موجود حذف شود” را فعال کنید در هنگام دریافت اطلاعات چنانچه شماره سند دریافتی در شرکت وجود داشته باشد، سند موجود در شرکت مقصد حذف و سند دریافتی جایگزین آن می‌شود و در صورتی که این پارامتر غیر فعال و در شرکت مقصد شماره سند وجود داشته باشد، سند دریافتی با سند موجود در شرکت مقصد ترکیب می‌شود.

بعد از تعیین موارد برای انتخاب اسناد، بر روی دکمه “دریافت اسناد” کلیک کنید.

دریافت اسناد از شرکتهای دیگر در حسابگر

دریافت اسناد از شرکتهای دیگر

در فرم باز شده لیست کلیه سندهای حسابداری مربوط به شرکت مبدا نمایش داده می‌شود که می‌توانید با استفاده از کلید Insert سندهای مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین برای انتخاب تمام اسناد می‌توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید. بعد از انتخاب اسناد، جهت دریافت آن‌ها بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم انتخاب اسناد جهت دریافت از شرکتهای دیگر در حسابگر

فرم انتخاب اسناد جهت دریافت از شرکتهای دیگر

نکته: با دریافت اسناد، دریافت حساب‌های موجود در اسناد با توجه به تنظیمات مربوط به دریافت حساب‌ها انجام می‌شود.
 

 ۲- دریافت فاکتورها

در زبانه دریافت فاکتورها می‌توانید فاکتورهای مورد نظر را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “با شماره خودش” را فعال کنید، فاکتورها با شماره‌های ذخیره شده در شرکت مبدا دریافت می‌شوند.

زبانه دریافت فاکتورها از شرکتهای دیگر در حسابگر

زبانه دریافت فاکتورها از شرکتهای دیگر

در صورتی که تیک پارامتر “شماره موجود حذف شود” را فعال کنید در هنگام دریافت اطلاعات چنانچه شماره فاکتور دریافتی در شرکت وجود داشته باشد، فاکتور موجود در شرکت مقصد حذف و فاکتور دریافتی جایگزین آن می‌شود و در صورتی که این پارامتر غیر فعال و در شرکت مقصد شماره فاکتور وجود داشته باشد، فاکتور دریافتی با فاکتور موجود در شرکت مقصد ترکیب می‌شود.

در صورتی که تیک پارامتر “دریافت با قیمت صفر” را فعال کنید، قیمت کالاها در فاکتور شرکت مقصد صفر در نظر گرفته می‌شود.

در قسمت “نوع فاکتور”، نوع فاکتور مورد نظر جهت دریافت و در قسمت “به نوع فاکتور”، نوعی که می‌خواهید فاکتور به آن تبدیل شود را از لیست کشویی انتخاب کنید. بعد از تعیین موارد مورد نظر برای دریافت فاکتورها، بر روی دکمه “دریافت فاکتورها” کلیک کنید.

تعیین نوع فاکتور جهت دریافت اطلاعات در حسابگر

تعیین نوع فاکتور جهت دریافت اطلاعات

در فرم باز شده لیست کلیه فاکتورهای مربوط به شرکت مبدا نمایش داده می‌شود که می‌توانید با استفاده از کلید Insert فاکتورهای مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین برای انتخاب تمام فاکتورها می‌توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید. بعد از انتخاب فاکتورها، جهت دریافت آن‌ها بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم انتخاب فاکتورها جهت دریافت از شرکتهای دیگر

فرم انتخاب فاکتورها جهت دریافت

نکته: با دریافت فاکتورها، دریافت حساب‌ها و کالاهای موجود در فاکتورها با توجه به تنظیمات مربوط به دریافت حساب‌ها و دریافت کالاها انجام می‌شود.
 

۳- دریافت حسابها

در زبانه دریافت حسابها می‌توانید حساب‌های مورد نظر را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “در صورت وجود بروزرسانی شود” را فعال کنید، چنانچه حساب دریافت شده در شرکت مقصد وجود داشته باشد، اطلاعات مربوط به آن بروز می‌شود. بعد از تعیین موارد مورد نظر برای دریافت حساب‌ها، بر روی دکمه “دریافت حسابها” کلیک کنید.

زبانه دریافت حسابها از شرکتهای دیگر حسابگر

زبانه دریافت حسابها از شرکتهای دیگر

در فرم باز شده لیست کلیه حساب‌های مربوط به شرکت مبدا نمایش داده می‌شود که می‌توانید با استفاده از کلید Insert حسابهای مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین برای انتخاب تمام حساب‌ها می‌توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید. بعد از انتخاب حساب‌ها، جهت دریافت آن‌ها بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم انتخاب حسابها جهت دریافت از شرکتهای دیگر حسابگر

فرم انتخاب حسابها جهت دریافت

 

۴- دریافت تفصیلی‌های شناور

در زبانه دریافت تفصیلی‌های شناور می‌توانید حساب‌های تفصیلی شناور مورد نظر را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “در صورت وجود بروزرسانی شود” را فعال کنید، چنانچه حساب تفصیلی دریافت شده در شرکت مقصد وجود داشته باشد، اطلاعات مربوط به آن بروز می‌شود. بعد از تعیین موارد مورد نظر برای دریافت حسابهای تفصیلی شناور بر روی دکمه “دریافت تفصیلیهای شناور” کلیک کنید.

زبانه دریافت تفصیلیهای شناور از شرکتهای دیگر در حسابگر

زبانه دریافت تفصیلیهای شناور از شرکتهای دیگر

در فرم باز شده لیست کلیه حساب‌های تفصیلی شناور مربوط به شرکت مبدا نمایش داده می‌شود که می‌توانید با استفاده از کلید Insert حساب‌های تفصیلی شناور مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین برای انتخاب تمام حساب‌ها می‌توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید. بعد از انتخاب حساب‌های تفصیلی شناور، جهت دریافت آن‌ها بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم انتخاب حسابهای تفصیلی شناور جهت دریافت

فرم انتخاب حسابهای تفصیلی شناور جهت دریافت

 

۵- دریافت کالاها

در زبانه دریافت کالاها می‌توانید کالاهای مورد نظر را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “در صورت وجود بروزرسانی شود” را فعال کنید، چنانچه کالای دریافت شده در شرکت مقصد وجود داشته باشد، اطلاعات مربوط به آن بروز می‌شود.

زبانه دریافت کالاها از شرکتهای دیگر حسابگر

زبانه دریافت کالاها از شرکتهای دیگر

در صورتی که تیک پارامتر “دریافت حسابهای مرتبط” فعال باشد، بعد از دریافت کالاها، حسابهای مرتبط به کالاها نیز در شرکت مقصد دریافت می‌شود. بعد از تعیین موارد مورد نظر برای دریافت کالاها، بر روی دکمه “دریافت کالاها” کلیک کنید.

زبانه دریافت کالاها از شرکتهای دیگر در حسابگر

زبانه دریافت کالاها از شرکتهای دیگر

در فرم باز شده لیست کلیه کالاهای مربوط به شرکت مبدا نمایش داده می‌شود که می‌توانید با استفاده از کلید Insert کالاهای مورد نظر را انتخاب کنید. همچنین برای انتخاب تمام کالاها می‌توانید از ترکیب کلیدهای Ctrl+Insert استفاده نمایید. بعد از انتخاب کالاها، جهت دریافت آن‌ها بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

فرم انتخاب کالاها جهت دریافت در حسابگر

فرم انتخاب کالاها جهت دریافت


 

۶- دریافت اطلاعات دفتر تلفن

در زبانه دریافت اطلاعات دفتر تلفن می‌توانید اطلاعات مربوط به دفتر تلفن را دریافت نمایید. در صورتی که تیک پارامتر “تنها اطلاعات جدید دریافت شود” را فعال کنید، فقط اطلاعات جدید دریافت می‌شود. بعد از تعیین موارد مورد نظر برای دریافت اطلاعات دفتر تلفن، بر روی دکمه “دریافت اطلاعات دفتر تلفن” کلیک کنید.

زبانه دریافت اطلاعات دفتر تلفن از شرکتهای دیگر در حسابگر

زبانه دریافت اطلاعات دفتر تلفن از شرکتهای دیگر

نکته: دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر بر اساس شناسه داخلی برنامه حسابگر است. در صورت استفاده از چارت‌های غیریکسان، ممکن است اطلاعات در شرکت یا دوره مقصد دچار افزونگی شود.
توجه داشته باشید که دریافت اطلاعات از شرکت‌های دیگر یک فرایند پیچیده است که به شرایط محیطی، اطلاعات شرکت مبدا، مقصد و عوامل دیگر وابسته است. در صورت بروز خطا در این فرایند، نیاز است اطلاعات شرکت مبدا و مقصد جهت بررسی خطا به شرکت شایگان سیستم ارسال شود.

 

قبلی مرتب سازی و ترکیب اسناد
بعدی ارسال و دریافت اطلاعات بین شرکت‌ها
استفاده از مطالب سايت شایگان سیستم فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
تمام حقوق برای شایگان‌سیستم (سهامی خاص) محفوظ است.
Copyright © 2021 shygunsys.net - IS