جستجو در مقالات آموزشی

مدیریت تخفیفات

یکی از امکانات نرم افزار حسابداری پخش گرم و سرد شرکت شایگان سیستم امکان تعریف قوانین و مدیریت تخفیفات است. با استفاده از این امکان می‌توانید قوانین تخفیف مورد نظر خود را بر اساس فاکتور یا ردیف کالا در سیستم تعریف نمایید.

با امکان مدیریت تخفیفات می‌توانید به هر ردیف از فاکتور یا کل فاکتور با توجه به شرایطی ویژه مانند مبلغ فروش، میزان مسافت (فاصله­‌ای) که مشتریان از محل خرید دارند، نمایندگانی که مسئولیت فروش کالا به مشتریان را دارا هستند و… تخفیفات متفاوتی را اختصاص دهید.

مدیریت تخفیفات در نرم افزار حسابگر شامل ۳ بخش به شرح زیر است که در ادامه هر بخش به تفصیل توضیح داده می‌شود:

تخفیفات بر اساس کل فاکتور

برای تعریف قوانین بر اساس کل فاکتور از منوی عملیات روزانه > مدیریت سیاست‌های فروش و تخفیفات > مدیریت تخفیفات > تخفیف بر اساس کل فاکتور را انتخاب کنید.

مسیر انتخاب تخفیفات بر اساس کل فاکتور در حسابگر ویژه پخش

مسیر انتخاب تخفیفات بر اساس کل فاکتور

در فرم باز شده قوانین تعریف‌شده در سیستم نمایش داده می‌شود. برای تعریف قانون جدید، یک ردیف جدید ایجاد کنید. برای سهولت کار می‌توانید بر روی دکمه «نمایش در فرم» کلیک کنید.

قوانین تخفیفات بر اساس کل فاکتور در حسابگر ویژه پخش

قوانین تخفیفات بر اساس کل فاکتور

در فرم باز شده می‌توانید قوانین مورد نظر را در سیستم تعریف نمایید که در ادامه هر شرط توضیح داده می‌شود.

تاریخ شروع و تاریخ خاتمه: در این قسمت تاریخ مورد نظر جهت اعمال قانون را تعیین نمایید. در صورتی که فاکتور صادر شده در این بازه تاریخی باشد قانون تخفیف تعریف شده به فاکتور تعلق می‌گیرد.

مقدار فروش تاکنون: چنانچه مقدار فروش مشتری در دوره مالی جاری، از مقدار وارد شده در این قسمت بیشتر یا مساوی با آن باشد، قانون تخفیف تعریف شده به فاکتور تعلق می‌گیرد.

مبلغ فروش تاکنون: چنانچه مبلغ فروش مشتری در دوره مالی جاری، از مبلغ وارد شده در این قسمت بیشتر یا مساوی با آن باشد تخفیف تعریف شده به فاکتور تعلق می‌گیرد.

شرح ردیف: در این قسمت توضیح مربوط به شرط را تعیین کنید. این ستون صرفاً جهت اطلاع کاربر بوده و کاربرد دیگری ندارد.

شماره حساب یا نام حساب: چنانچه بخواهید قانون تخفیف تعریف شده به فاکتورهای یک مشتری تعلق گیرد، در این قسمت شماره یا نام حساب را تعیین کنید.

تعیین شماره یا نام حساب در مدیریت تخفیفات

کد حساب معین یا نام حساب معین: چنانچه بخواهید قانون تخفیف تعریف شده به فاکتورهای مربوط به حساب‌های تفصیلی یک حساب معین تعلق گیرد، در این قسمت شماره یا نام حساب معین مورد نظر را تعیین کنید.

تعیین نام حساب معین در مدیریت تخفیفات

شماره حساب کل یا نام حساب کل: چنانچه بخواهید قانون تخفیف تعریف شده به فاکتورهای مربوط به حساب‌های تفصیلی یک حساب کل تعلق گیرد، در این قسمت شماره یا نام حساب کل مورد نظر را تعیین کنید.

کد نماینده یا نام نماینده: قانون تخفیف تعریف شده زمانی برای فاکتور اعمال خواهد شد که نماینده انتخابی در فاکتور، نماینده تعیین شده در این بخش باشد.

شماره مرکز هزینه در CYBER: قانون تخفیف تعریف شده زمانی برای فاکتور اعمال خواهد شد که مرکز هزینه انتخابی در فاکتور، مرکز هزینه تعیین شده در این بخش باشد.

مبلغ فاکتور: چنانچه مبلغ فاکتور، از مقدار وارد شده در این قسمت بیشتر یا مساوی با آن باشد، قانون تخفیف تعریف شده به فاکتور تعلق می‌گیرد.

مسافت: چنانچه مسافت وارد شده برای مشتری در چارت حساب‌ها، از مقدار وارد شده در این قسمت کمتر یا مساوی با آن باشد، قانون تخفیف تعریف شده به فاکتور تعلق می‌گیرد.

درصد تخفیف یا مبلغ تخفیف: در این قسمت درصد یا مبلغ تخفیف مورد نظر جهت اعمال بر روی کل فاکتور، در صورت دارا بودن شرایط تعریف شده را تعیین کنید.

تعداد مجاز اجرای این قانون: چنانچه بخواهید برای استفاده از این قانون در فاکتورها محدودیت تعیین کنید، در این قسمت تعداد فاکتور مورد نظر را وارد کنید. به عنوان پیش فرض در این قسمت عدد ۱- قرار داده شده است که در این صورت قانون به صورت نامحدود روی فاکتورها اعمال می‌گردد.

فعال: برای غیر فعال کردن قانون تعریف شده تیک مربوط به این پارامتر را غیر فعال نمایید.

نکته: توجه داشته باشید شرایطی که در هر ردیف مربوط به این قانون تعریف می‌شود باید به طور همزمان در یک فاکتور برقرار باشند تا اعمال تخفیف در فاکتور صورت گیرد.

به عنوان مثال چنانچه بخواهید به فاکتورهای مربوط به حساب‌های تفصیلی حساب معین “حسابهای دریافتنی تجاری” با نماینده فروش “نماینده” که مبلغ کل فاکتور آنها از “۳۰۰۰۰۰۰” بیشتر یا مساوی باشد، ۵ درصد تخفیف اختصاص دهید، باید همانند تصویر زیر اقدام نمایید.

قوانین تخفیفات بر اساس کل فاکتور در حسابگر ویژه پخش

قوانین تخفیفات بر اساس کل فاکتور

بعد از تعریف قوانین، برای تعیین اولویت و جابجا کردن قوانین تعریف شده می‌توانید از دکمه­ های بالا، پایین، اولین و آخرین موجود در سمت چپ پنجره تعریف قوانین تخفیفات استفاده نمایید.

برای فعال شدن قوانین تعریف شده در این پنجره، لازم است از منوی عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > مدیریت تخفیفات > پارامترهای سیاست‌های فروش و تخفیفات > پارامتر شماره ۲ را فعال کنید.

 

 

تخفیفات بر اساس ردیف کالاها

برای تعریف قوانین بر اساس ردیف کالا از منوی عملیات روزانه > مدیریت سیاست‌های فروش و تخفیفات > مدیریت تخفیفات > تخفیف بر اساس ردیف کالاها را انتخاب کنید.

قوانین تخفیفات بر اساس ردیف کالا در حسابگر ویژه پخش

قوانین تخفیفات بر اساس ردیف کالا

در فرم باز شده قوانین تعریف‌شده در سیستم نمایش داده می‌شود. برای تعریف قانون جدید، یک ردیف جدید ایجاد کنید سپس برای سهولت کار بر روی دکمه «نمایش در فرم» کلیک کنید.

در فرم باز شده می‌توانید قوانین مورد نظر را در سیستم تعریف نمایید که در ادامه هر شرط توضیح داده می‌شود.

شرح ردیف: در این قسمت توضیح مربوط به شرط را تعیین کنید. این ستون صرفاً جهت اطلاع کاربر بوده و کاربرد دیگری ندارد.

از تاریخ فاکتور و تا تاریخ فاکتور: در این قسمت تاریخ مورد نظر جهت اعمال قانون را تعیین نمایید. در صورتی که فاکتور صادر شده در این بازه تاریخی باشد قانون تخفیف تعریف شده به فاکتور تعلق می‌گیرد.

کد کالا یا شرح کالا: چنانچه بخواهید قانون تخفیف تعریف شده به ردیف کالای خاصی تعلق بگیرد، در این قسمت کد یا شماره کالا مورد نظر را انتخاب کنید.

کد گروه کالا یا نام گروه کالا: چنانچه بخواهید قانون تخفیف تعریف شده به ردیف کالاهای مربوط به گروه کالا خاصی تعلق گیرد، در این قسمت کد یا نام گروه کالا مورد نظر را تعیین کنید.

کد گروه اصلی کالا یا نام گروه اصلی کالا: چنانچه بخواهید قانون تخفیف تعریف شده به ردیف کالاهای مربوط به گروه اصلی کالا خاصی تعلق گیرد، در این قسمت کد یا نام گروه اصلی کالا مورد نظر را تعیین کنید.

شماره حساب یا نام حساب: چنانچه بخواهید قانون تخفیف تعریف شده به فاکتورهای یک مشتری تعلق گیرد، در این قسمت شماره یا نام حساب را تعیین کنید.

تعیین شماره یا نام حساب در مدیریت تخفیفات

کد حساب معین یا نام حساب معین: چنانچه بخواهید قانون تخفیف تعریف شده به فاکتورهای مربوط به حساب‌های تفصیلی یک حساب معین تعلق گیرد، در این قسمت شماره یا نام حساب معین مورد نظر را تعیین کنید.

کد حساب کل یا نام حساب کل: چنانچه بخواهید قانون تخفیف تعریف شده به فاکتورهای مربوط به حساب‌های تفصیلی یک حساب کل تعلق گیرد، در این قسمت شماره یا نام حساب کل مورد نظر را تعیین کنید.

کد نماینده یا نام نماینده: قانون تخفیف تعریف شده زمانی برای فاکتور اعمال خواهد شد که نماینده انتخابی در فاکتور، نماینده تعیین شده در این بخش باشد.

شماره انبار: چنانچه بخواهید قانون تخفیف تعریف شده به ردیف کالاها از انبار خاصی تعلق گیرد، در این قسمت شماره انبار مورد نظر را تعیین نمایید.

شماره مرکز هزینه در CYBER: قانون تخفیف تعریف شده زمانی برای فاکتور اعمال خواهد شد که مرکز هزینه انتخابی در فاکتور، مرکز هزینه تعیین شده در این بخش باشد.

نوع ردیف فاکتور: چنانچه بخواهید قانون تخفیف تعریف شده به نوع ردیف خاصی تعلق گیرد، در این قسمت نوع ردیف مورد نظر را انتخاب کنید.

مبلغ یا مقدار ردیف: چنانچه مبلغ یا مقدار ردیف، از مقدار وارد شده در این قسمت بیشتر یا مساوی با آن باشد، قانون تخفیف تعریف شده به ردیف کالا تعلق می‌گیرد.

مسافت: چنانچه مسافت وارد شده برای مشتری در چارت حساب‌ها، از مقدار وارد شده در این قسمت کمتر یا مساوی با آن باشد، قانون تخفیف تعریف شده به هر ردیف کالا در فاکتور تعلق می‌گیرد.

درصد تخفیف یا مبلغ تخفیف: در این قسمت درصد یا مبلغ تخفیف مورد نظر جهت اعمال بر روی هر ردیف کالا در فاکتور، در صورت دارا بودن شرایط تعریف شده را تعیین کنید.

فی ثابت: چنانچه بخواهید با توجه به شرایط قوانین یک مبلغ ثابت به عنوان تخفیف بر روی ردیف کالا در نظر گرفته شود، در این قسمت مبلغ مورد نظر را وارد نمایید.

در این فرم نیز مشابه فرم قوانین کل فاکتور، تمام شرایط تعریف شده در ستون‌های مشروح، با ردیف جاری در فاکتور مقایسه شده و چنانچه ردیفی از فاکتور که در حال صدور می‌باشد، تمام شرایط تعریف شده در ستون‌های شرح داده شده را دارا باشد، درصد یا مبلغ تخفیف یا فی ثابت، به آن ردیف تعلق خواهد گرفت.

به عنوان مثال چنانچه بخواهید به کالاهایی که زیر گروه “گروه کالا ‌نمونه” هستند و مقدار فروش آن‌ها از “۵” به بالا باشد، ۵ درصد تخفیف اختصاص دهید، باید همانند تصویر زیر اقدام نمایید.

تعریف قوانین تخفیفات بر اساس ردیف کالا در حسابگر ویژه پخش

تعریف قوانین تخفیفات بر اساس ردیف کالا

بعد از تعریف قوانین، برای تعیین اولویت و جابجا کردن قوانین تعریف شده می‌توانید از دکمه­‌های بالا، پایین، اولین و آخرین موجود در سمت چپ پنجره تعریف قوانین استفاده نمایید.

برای فعال شدن قوانین تعریف شده در این پنجره، لازم است از منوی عملیات روزانه > مدیریت سیاستهای فروش و تخفیفات > مدیریت تخفیفات > پارامترهای سیاست‌های فروش و تخفیفات > پارامتر شماره ۱ را فعال کنید.

 

پارامترهای تخفیفات و سیاستهای فروش

برای تعیین تنظیمات مربوط به قوانین تخفیفات از منوی عملیات روزانه > مدیریت سیاست‌های فروش و تخفیفات > مدیریت تخفیفات > پارامترهای تخفیفات و سیاستهای فروش را انتخاب کنید. در ادامه پارامترهای مربوط به این فرم به تفصیل توضیح داده می‌شود.

۱- اعمال تخفیفات ردیف از جدول سیاستهای فروش: با فعال بودن این پارامتر، قوانین تخفیف ردیف تعریف شده در فاکتور اعمال می‌شود.

۲- اعمال تخفیفات بر اساس کل فاکتور از جدول سیاستهای فروش: با فعال بودن این پارامتر، قوانین تخفیف تعریف شده بر اساس کل فاکتور اعمال می‌شود.

۳- مقدار و مبلغ در اعمال تخفیفات براساس کل فاکتور، خالص باشد: در مدیریت تخفیفات، چنانچه بخواهید سیستم در محاسبه مبلغ فروش و مقدار فروش تا کنون، مبالغ و مقادیر مرجوعی را هم در نظر بگیرد، لازم است که تیک مربوط به این پارامتر فعال باشد.

۴- تنها اولین قانون منطبق با شرایط برای تخفیفات ردیف انتخاب شود: در صورت فعال بودن این پارامتر، اگر در قسمت قوانین تخفیفات ردیف کالاها، بیش از یک قانون برای ردیف فاکتور صدق کند، فقط قانون اول اعمال می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید دو قانون به شرح زیر وجود دارد:

   • در صورت خرید ۱۰ عدد از کالا ۱ ،۱۰% تخفیف به ردیف فاکتور اعمال شود.
   • در صورت خرید ۲۰ عدد از کالا ۱ ،۲۰% تخفیف به ردیف فاکتور اعمال شود

حال اگر فاکتوری شامل ردیف کالا ۱ به تعداد ۳۰ عدد و فی ۱۰۰۰۰ ریال باشد برای ۳۰ عدد قانون شماره یک اعمال می‌شود و فی مربوط به محاسبه شده پس از تخفیف ۹۰۰۰ ریال می‌باشد. محاسبه به صورت زیر انجام می‌شود:

فی قانون ۱ = (۱۰%* فی ) – فی

۹۰۰۰ = (۱۰% * ۱۰۰۰۰) – ۱۰۰۰۰

۵- در حالت چند قانونی برای قوانین تخفیف ردیف محاسبات بر حسب نتایج قوانین قبلی باشد: در صورت فعال بودن این پارامتر، اگر در قسمت قوانین تخفیفات ردیف کالاها بیش از یک قانون برای ردیف کالا صدق کند، محاسبه به صورت پلکانی انجام می‌شود. به عنوان مثال فرض کنید دو قانون به شرح زیر وجود دارد:

   • در صورت خرید ۱۰ عدد از کالا ۱ ،۱۰% تخفیف به ردیف فاکتور اعمال شود.
   • در صورت خرید ۲۰ عدد از کالا ۱ ،۲۰% تخفیف به ردیف فاکتور اعمال شود

حال اگر فاکتوری شامل ردیف کالا ۱ به تعداد ۳۰ عدد و فی ۱۰۰۰۰ ریال باشد برای ۱۰ عدد اول، قانون شماره یک اعمال می‌شود و فی محاسبه شده پس از تخفیف ۹۰۰۰ ریال می‌باشد سپس برای باقیمانده کالاها قانون شماره دو اعمال می‌شود و فی محاسبه شده پس از تخفیف ۷۲۰۰ ریال می‌باشد. محاسبه به صورت زیر انجام می‌شود:

 فی قانون ۱ = (۱۰%* فی ) – فی

۹۰۰۰ = (۱۰% * ۱۰۰۰۰) – ۱۰۰۰۰

فی قانون ۲ = ( ۲۰% * فی قانون ۱) – فی قانون ۱

۷۲۰۰ = (۱۰% * ۹۰۰۰) – ۹۰۰۰

نکته: در صورتی که هیچ یک از پارامترهای شماره ۴ و ۵ فعال نباشد، در صورتی که ردیف کالا تمام شرایط مربوط به قوانین تعریف شده را دارا باشد، همه قوانین بر روی ردیف کالا اعمال می‌شود. به عنوان مثال در این حالت برای مثال مطرح شده جمعا ۳۰% تخفیف بر روی مبلغ کالا اعمال می‌شود.

۶- تنها اولین قانون منطبق با شرایط برای تخفیف کل فاکتور انتخاب شود: در صورت فعال بودن این پارامتر، اگر در قسمت قوانین تخفیفات کل فاکتور، بیش از یک قانون برای کل فاکتور صدق کند، فقط قانون اول اعمال می‌شود.


 

نکته: قوانین تخفیف ردیف و تخفیف بر اساس کل فاکتور در نرم افزار حسابداری تحت اندروید Pocket Cyber نیز قابل استفاده است که جهت فعالسازی با شرکت شایگان سیستم تماس حاصل فرمایید.
بعدی نصب و راه‌اندازی نرم افزار Customer
استفاده از مطالب سايت شایگان سیستم فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است.
تمام حقوق برای شایگان‌سیستم (سهامی خاص) محفوظ است.
Copyright © 2021 shygunsys.net - IS